کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر شیلانه- 180 گرم