کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن طبیعت مقدار 180 گرم